ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-METİLTİO-4-tret-BUTİLFENOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN KUMOLUN OKSİDLƏŞMƏSİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
V.M.Fərzəliyev, T.C.Cəfərova, M.Ə.Mirzəyeva, İ.A.Rzayeva, F.M.Məmmədov

 

2-Metiltio-4-tret-butilfenolun bəzi törəmələrin kumolun oksidləşməsinə təsiri öyrənilmişdir. Mü­əy­yən edilmişdir ki, onlar kombinə təsirinə malik oksidləşmə inhibitorlarıdır: peroksid radikalı re­aksiyaları üzrə oksidləşmə zəncirini qırır; hidroperoksidlə oksidləşərək, hidroperoksidləri mo­le­kulyar birləşmələrə katalitik parçalayan və peroksid radikallarla aktiv reaksiyaya girən mad­dələr əmələ gətirir.

 

Açar sözlər : oksidləşmə inhibitorları, hidroperoksidin parçalanması, kumilperoksid, fenolsulfidlər, onların aminometil törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı