ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(2E, 4E)-1-(2-HİDROKSİ-5-METİLFENİL)-5-FENİL-2,4-PEN­­­­TADİEN-1-ON ƏSASINDA SİNTEZ OLUN­­MUŞ BİRLƏŞMƏLƏRİN TƏDQİQİ
A.M.Məhərrəmov, Y.V.Məmmədova, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov

 

Təqdim olunan işdə (2E, 4E)-1-(2-hidroksi-5-metilfenil)-5-fenil-2,4-pen­­­­tadien-1-on ilə asetilasetonun qarşılıqlı təsirindən (E)-6-asetil-3-(2-hid­rok­si-5-me­til­fenil)-5-stiriltsik­lo­­­heks­­­-2-en-1-on sintez olunaraq tədqiq edilmişdir. Tədqi­qat­lar müxtəlif məhlullarda tautomer keçidlərin, eləcə də O–H···O tipli molekuldaxili hidrogen rabitələrinin əmələ gəlməsini gös­tər­miş­dir. Məhlulda tautomer keçidlərin olması kimyəvi yolla da sübut olunmuşdur.

 

Açar sözlər : xalkon, asetilaseton, hidrogen rabitəsi, tautomerlik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı