ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(m-TOLİLOKSİ)-2-OKTANOLUN SİNTEZİ, ÇEVRİLMƏLƏRİ VƏ ÇEVRİLMƏ MƏHSULLARININ MİKROB ƏLEYHİNƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
V.S.Həsənov, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva, Ü.Ş.Baxşıyeva, G.N.Əkbərli

1-brom-2-oktanolun krezolla qarşılıqlı təsirindən 1-(m-toliloksi)-2-oktanol sintez edil­mişdir. Sonuncunun a-xlormetilpropil efiri, asetilxlorid, aromatik izosianatlar və izo­tio­sianatlarla kondensləşməsindən müvafiq  sadə və mürəkkəb efir, karbamatlar və  tio­karbamatlar alınmışdır ki, onların da fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmiş və mikrob əley­hinə xassələri tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : 1-brom-2-oktanol, m-krezol, a-xlormetilpropil efiri, asetilxlorid, aromatik izo­sianat, karbamat, tiokarbamat
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı