ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(m-TOLİLOKSİ)-2-OKTANOLUN SİNTEZİ, ÇEVRİLMƏLƏRİ VƏ ÇEVRİLMƏ MƏHSULLARININ MİKROB ƏLEYHİNƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
V.S.Həsənov, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva, Ü.Ş.Baxşıyeva, G.N.Əkbərli

1-brom-2-oktanolun krezolla qarşılıqlı təsirindən 1-(m-toliloksi)-2-oktanol sintez edil­mişdir. Sonuncunun a-xlormetilpropil efiri, asetilxlorid, aromatik izosianatlar və izo­tio­sianatlarla kondensləşməsindən müvafiq  sadə və mürəkkəb efir, karbamatlar və  tio­karbamatlar alınmışdır ki, onların da fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmiş və mikrob əley­hinə xassələri tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : 1-brom-2-oktanol, m-krezol, a-xlormetilpropil efiri, asetilxlorid, aromatik izo­sianat, karbamat, tiokarbamat
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı