ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HEKSEN-5-İN-2-OL-1 ƏSASINDA ENİNLƏRİN SİNTEZİ
Ə.M.Qaramanov

Heksen-5-in-2-ol-1 və onun bəzi funksionaləvəzli törəmələrinin heksaxlor- və 5,5-dimetok­si­tetraxlortsiklopentadienlə m-ksilol mühitində 125–1300C temperaturda dien sintezi reak­siyası tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, reaksiya [4+2]-tsiklobirləşmə mexanizmi ilə son­dakı iki­qat rabitənin hesabına endo-adduktların əmələ gəlməsi ilə baş verir. Çıxım 86–95% təşkil edir

Açar sözlər : heksen-5-in-2-ol-1, heksaxlortsiklopentadien, 5,5-dimetoksitetraxlortsiklopentadien, m-ksilol, dien sintezi, endo-addukt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı