ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HEKSEN-5-İN-2-OL-1 ƏSASINDA ENİNLƏRİN SİNTEZİ
Ə.M.Qaramanov

Heksen-5-in-2-ol-1 və onun bəzi funksionaləvəzli törəmələrinin heksaxlor- və 5,5-dimetok­si­tetraxlortsiklopentadienlə m-ksilol mühitində 125–1300C temperaturda dien sintezi reak­siyası tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, reaksiya [4+2]-tsiklobirləşmə mexanizmi ilə son­dakı iki­qat rabitənin hesabına endo-adduktların əmələ gəlməsi ilə baş verir. Çıxım 86–95% təşkil edir

Açar sözlər : heksen-5-in-2-ol-1, heksaxlortsiklopentadien, 5,5-dimetoksitetraxlortsiklopentadien, m-ksilol, dien sintezi, endo-addukt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı