ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DOYMAMIŞ MONOMERLƏR ƏSASINDA SELLÜLOZANIN AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SOPOLİMERLƏŞDİRİLMƏSİ
С.V.Məmmədov, F.X.Şahgəldiyev, E.Ə.Ramazanov, L.İ.Adilova, G.M.Səfərova

 

Sellülozanın doymamış monomerlərlə qabaqcadan aktivləşdirilməklə həmin reagentlərlə sopoli­mer­ləşməsinin yeni üsulu işlənilmişdir. Aktivləşdirici  agent kimi akril və metakril turşuları qarışığından istifadə olunmuşdur

 

Açar sözlər : sellülozatərkibli materiallar, aktivləşdirmə, polyar qruplu doymamış monomerlər, makromolekulyar və lifli quruluş, səpələnmə xassəli sellüloza tozu, sopolimerləşmə prosesi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı