ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATALİZATORUN QAYNAR LAYINDA KARBOHİDROGENLƏRİN DEHİDROGENLƏŞMƏ PROSESİNİN AVTOMATİK İDARƏ ETMƏ ÜSULU
R.Ə.Məlikov

Kontakt qazının sıxlıq, istilikkeçirmə göstəricilərinin, xammalın, katalizatorun temperatur və sərf parametrlərinin, həmçinin kompüterə daxil edilmiş ayrı-ayrı katalizatorun qaynar layında gedən dehidrogenləşmə proseslərinin riyazi modellərinin iştirakı ilə optimal idarə olunma üsulu tövsiyə olunmuşdur.

 

Açar sözlər : sıxlıq və istilikkeçirmə vericiləri, prosesin riyazi modeli
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı