ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATALİZATORUN QAYNAR LAYINDA KARBOHİDROGENLƏRİN DEHİDROGENLƏŞMƏ PROSESİNİN AVTOMATİK İDARƏ ETMƏ ÜSULU
R.Ə.Məlikov

Kontakt qazının sıxlıq, istilikkeçirmə göstəricilərinin, xammalın, katalizatorun temperatur və sərf parametrlərinin, həmçinin kompüterə daxil edilmiş ayrı-ayrı katalizatorun qaynar layında gedən dehidrogenləşmə proseslərinin riyazi modellərinin iştirakı ilə optimal idarə olunma üsulu tövsiyə olunmuşdur.

 

Açar sözlər : sıxlıq və istilikkeçirmə vericiləri, prosesin riyazi modeli
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı