ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl5Te3–Tl5Te2Cl SİSTEMİNDƏ BƏRK MƏHLULLARIN TERMODİNAMİK XASSƏLƏRİ
D.M.Babanlı

 

Tallium elektroduna nəzərən qatılıq dövrələrinin elektrik hərəkət qüvvəsinin ölçülməsi ilə Tl5Te3–Tl5Te2Cl sistemi 300–430 K temperatur intervalında tədqiq edilmişdir. Sistemdə arasıkəsilməz bərk məhlulların əmələ gəlməsi müəyyən edilmiş, onların parsial və standart inteqral əmələgəlmə termodinamik  funk­siyaları hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : bərk məhlul, tallium tellurid, xalkohalogenid, parsial termodinamik xassə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı