ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl5Te3–Tl5Te2Cl SİSTEMİNDƏ BƏRK MƏHLULLARIN TERMODİNAMİK XASSƏLƏRİ
D.M.Babanlı

 

Tallium elektroduna nəzərən qatılıq dövrələrinin elektrik hərəkət qüvvəsinin ölçülməsi ilə Tl5Te3–Tl5Te2Cl sistemi 300–430 K temperatur intervalında tədqiq edilmişdir. Sistemdə arasıkəsilməz bərk məhlulların əmələ gəlməsi müəyyən edilmiş, onların parsial və standart inteqral əmələgəlmə termodinamik  funk­siyaları hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : bərk məhlul, tallium tellurid, xalkohalogenid, parsial termodinamik xassə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı