ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YASTI İKİLAYLI DİELEKTRİK–METAL SİSTEMLƏRİNİN ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMANI TAM UDMASI ŞƏRAİTİ
R.M.Qasımov, S.R.Qasımova

 

Elektromagnit şüalarının (əks olunmadan) ideal keçirici metal səthinə çəkilmiş uducu yastı dielektrik gatında tam udulması şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Onlar dalğanın anomal və normal sahələrinin sərhədində yerləşən əks olunan siqnalın minimum nöqtəsində nisbətən zəif sönməsi zamanı meydana çıxır.

 

Açar sözlər : elektromaqnit dalğa, dalğanın tam udulması, dielektrik–metal sistemi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı