ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YASTI İKİLAYLI DİELEKTRİK–METAL SİSTEMLƏRİNİN ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMANI TAM UDMASI ŞƏRAİTİ
R.M.Qasımov, S.R.Qasımova

 

Elektromagnit şüalarının (əks olunmadan) ideal keçirici metal səthinə çəkilmiş uducu yastı dielektrik gatında tam udulması şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Onlar dalğanın anomal və normal sahələrinin sərhədində yerləşən əks olunan siqnalın minimum nöqtəsində nisbətən zəif sönməsi zamanı meydana çıxır.

 

Açar sözlər : elektromaqnit dalğa, dalğanın tam udulması, dielektrik–metal sistemi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı