ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLEN ABISININ TERMİKİ AKTİVLƏŞMİŞ BENTONİTDƏ SORBSİYASI
Ə.İ.Yaqubov, Ə.N.Nuriyev, N.М.Мuradova, S.А.Əliyeva, N.Н.Əfəndiyeva

 

Təbii bentonitin termiki işlənmiş və 105, 200, 400, 600, 8000С-də 6 saat müddətində termiki ak­tiv­ləşməyə məruz qalan Al və  Fe (III) kationəvəzolunmuş formaları alınmışdır. Sonra dinamik şərtlərdə onların məhlullardan (məhlullarda metilen abısının qatılğı 0.02mol/l-ə bərabərdir) metilen abısına qarşı sorbsiya qabiliyyəti öyrənilmişdir. Təcrübi tədqiqatların nəticələri göstərir ki, 105 və 2000С-də həm təbii, həm də modifikasiya olunmuş formaların sorbsiya tutumu demək olar ki, dəyişmir, lakin temperaturun 8000С-yə qədər yüksəlməsi ilə sorbsiya tutumunun nəzərə çarpacaq dərəcədə azalması müşahidə olunur və 4000С-də bu qiymət təqribən 30% təşkil edir. Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, tullantı sularının təmizlənməsinin sorbsiya proseslərində əsas əhəmiyyət kəsb edən  sorbentin optimal xırdalanmasının seçilməsidir, buna görə də dinamik təcrübələrdə kation boyaların sorbsiyasının  sorbentin seçilmiş fraksiyalarının ölçüsündən asılılığı tədqiq olunmuşdur. 

 

Açar sözlər : Ə.İ.Yaqubov, Ə.N.Nuriyev, N.М.Мuradova, S.А.Əliyeva, N.Н.Əfəndiyeva
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı