ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbLnBiS4 (Ln=La÷Er) BİRLƏŞMƏLƏRİNIN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ
О.М.Əliyev, D.S.Əjdərova, V.M.Rəhimova, S.A.Quliyeva, S.T.Bayramova

Fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə PbBi2S4–PbNd2S4 sistemi öyrənilmiş və 1145K-də konqruent əriyən PbNdBiS4 dördlü sulfidinin əmələ gəldiyi  müəyyən edilmişdir. PbNdBiS4 birləşməsi dəyişən tərkibli fazadır. Ilk dəfə PbLnBiS4 (Ln=La÷Er) tipli  birləşmələr sintez olunmuş və onların standart termodinamiki funksiyaları hesablanmışdır

Açar sözlər : konqruentlik, evtektika, peritektika, dördlü sistemlər, termodinamiki funksiyalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı