ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbLnBiS4 (Ln=La÷Er) BİRLƏŞMƏLƏRİNIN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ
О.М.Əliyev, D.S.Əjdərova, V.M.Rəhimova, S.A.Quliyeva, S.T.Bayramova

Fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə PbBi2S4–PbNd2S4 sistemi öyrənilmiş və 1145K-də konqruent əriyən PbNdBiS4 dördlü sulfidinin əmələ gəldiyi  müəyyən edilmişdir. PbNdBiS4 birləşməsi dəyişən tərkibli fazadır. Ilk dəfə PbLnBiS4 (Ln=La÷Er) tipli  birləşmələr sintez olunmuş və onların standart termodinamiki funksiyaları hesablanmışdır

Açar sözlər : konqruentlik, evtektika, peritektika, dördlü sistemlər, termodinamiki funksiyalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı