ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VAKUUM QAZOYLUN KATALİTİK OKSİKREKİNQİ
L.A.Mursalova, E.Ə.Hüseynova, K.Y.Əcəmov

 

Vakuum qazoylunun hava oksigenin iştirakı ilə katalitik krekinq prosesi (oksikrekinq) tədqiq edilmişdir. Nəticələrin müqayisəli analizi əsasında təyin edilmişdi ki, oksigenin optimal miqdarının tətbiqi krekinqin ənənəvi rejimdə keçirilməsinin müqayisədə, açıq rəngli krekinq məhsullarının çıxışının artımına imkan yaradır. Alınan məhsulların keyfiyyət tərkibi öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : katalitik krekinq, oksigen, vakuum qazoylu, benzin, xammalın çevrilmə dərinliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı