ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VAKUUM QAZOYLUN KATALİTİK OKSİKREKİNQİ
L.A.Mursalova, E.Ə.Hüseynova, K.Y.Əcəmov

 

Vakuum qazoylunun hava oksigenin iştirakı ilə katalitik krekinq prosesi (oksikrekinq) tədqiq edilmişdir. Nəticələrin müqayisəli analizi əsasında təyin edilmişdi ki, oksigenin optimal miqdarının tətbiqi krekinqin ənənəvi rejimdə keçirilməsinin müqayisədə, açıq rəngli krekinq məhsullarının çıxışının artımına imkan yaradır. Alınan məhsulların keyfiyyət tərkibi öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : katalitik krekinq, oksigen, vakuum qazoylu, benzin, xammalın çevrilmə dərinliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı