ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VAKUUM QAZOYLUN KATALİTİK OKSİKREKİNQİ
L.A.Mursalova, E.Ə.Hüseynova, K.Y.Əcəmov

 

Vakuum qazoylunun hava oksigenin iştirakı ilə katalitik krekinq prosesi (oksikrekinq) tədqiq edilmişdir. Nəticələrin müqayisəli analizi əsasında təyin edilmişdi ki, oksigenin optimal miqdarının tətbiqi krekinqin ənənəvi rejimdə keçirilməsinin müqayisədə, açıq rəngli krekinq məhsullarının çıxışının artımına imkan yaradır. Alınan məhsulların keyfiyyət tərkibi öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : katalitik krekinq, oksigen, vakuum qazoylu, benzin, xammalın çevrilmə dərinliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı