ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AROMATİK AMİNLƏRDƏ MOLEKULYAR BROMLAŞMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
M.S.Salahov, B.T.Bağmanov, F.Ə.Mustafayeva

 

Məqalədə anilin və onun o-, m-, p-əvəzli bəzi törəmələrinin üzvi həlledicilər (CHCl3, CCl4) mühitində molekulyar bromlaşma reaksiyalarının xüsusiyyətləri və bu zaman alınan birləşmələrin tərkib və quruluşunu əks etdirən fiziki-kimyəvi göstəriciləri verilmişdir.

 

Açar sözlər : o-, m-, p-əvəzli anilin törəmələri, elektron-donor, elektron-akseptor, mole­kul­yar bromlaşma, üzvi mühiti, elektron təbiət
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı