ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AROMATİK AMİNLƏRDƏ MOLEKULYAR BROMLAŞMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
M.S.Salahov, B.T.Bağmanov, F.Ə.Mustafayeva

 

Məqalədə anilin və onun o-, m-, p-əvəzli bəzi törəmələrinin üzvi həlledicilər (CHCl3, CCl4) mühitində molekulyar bromlaşma reaksiyalarının xüsusiyyətləri və bu zaman alınan birləşmələrin tərkib və quruluşunu əks etdirən fiziki-kimyəvi göstəriciləri verilmişdir.

 

Açar sözlər : o-, m-, p-əvəzli anilin törəmələri, elektron-donor, elektron-akseptor, mole­kul­yar bromlaşma, üzvi mühiti, elektron təbiət
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı