ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ag8GeS6–Ag8GeSe6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN BƏZİ XASSƏLƏRİ
S.M.Bagheri, İ.C.Alverdiyev, M.B.Babanlı

 

DTA və RFA üsulları ilə, həmçinin Ag4RbJ5 bərk elektrolitli qatılıq dövrələrinin EHQ-nin ölçülməsi ilə Ag8GeS6–Ag8GeSe6 kvazibinar sistemi tədqiq edilmiş, onun hal diaqramı və müvafiq "tərkib–xassə" diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə komponentlərin yüksək temperaturlu kubik modifikasiyaları arasında fasiləsiz bərk məhlullar mövcuddur. Bərk məhlulların əmələ gəlməsi hər iki ilkin birləşmənin polimorf çevrilmə temperaturunu kəskin azaldır.

 

Açar sözlər : Ag8GeS6–Ag8GeSe6 sistemi, gümüş–germaninum xalkogenidləri, faza tarazlıqları, bərk məhlullar, polimorf çevrilmə, termodinamik funksiyalar, EHQ üsulu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı