ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ag8GeS6–Ag8GeSe6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN BƏZİ XASSƏLƏRİ
S.M.Bagheri, İ.C.Alverdiyev, M.B.Babanlı

 

DTA və RFA üsulları ilə, həmçinin Ag4RbJ5 bərk elektrolitli qatılıq dövrələrinin EHQ-nin ölçülməsi ilə Ag8GeS6–Ag8GeSe6 kvazibinar sistemi tədqiq edilmiş, onun hal diaqramı və müvafiq "tərkib–xassə" diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə komponentlərin yüksək temperaturlu kubik modifikasiyaları arasında fasiləsiz bərk məhlullar mövcuddur. Bərk məhlulların əmələ gəlməsi hər iki ilkin birləşmənin polimorf çevrilmə temperaturunu kəskin azaldır.

 

Açar sözlər : Ag8GeS6–Ag8GeSe6 sistemi, gümüş–germaninum xalkogenidləri, faza tarazlıqları, bərk məhlullar, polimorf çevrilmə, termodinamik funksiyalar, EHQ üsulu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı