ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GÖRKƏMLİ KİMYAÇI ALİM VƏ PEDAQOQ S.C.MEHDİYEVİN 100 İLLİK YUBİLEYİ
E.T.Süleymanova, H.M.Əlimərdanov
Açar sözlər :
Məqaləyə baxın