ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SULARIN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜSULLARI
S.R.Hacıyeva, E.M.Qədirova, M.V.Bəndalıyeva, H.L.Rəfiyeva

Azərbaycanın  iki regionundan götürülmüş xam neftin içməli və dəniz suyunda  müxtəlif  təbii mənşəli yağlarla absorbsiyası tədqiq edilmiş və məlum olmuşdur ki, proses heksan və ya heptan mühitində aparıldıqda neftin toplanması daha effekttiv olur. Müxtəlif təbii mənşəli yağlarla vizual müşahidə əsasında aşkar olunmuşdur ki, istər dəniz suyu, istərsə də içməli su üzərində neftin toplanması soya və gənəgərçək yağları ilə digər yağlarla mü­qayisədə daha yaxşı baş verir

Açar sözlər : neft, bitki yağı, sorbent, sorbsiya, heksan, heptan
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı