ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SULARIN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜSULLARI
S.R.Hacıyeva, E.M.Qədirova, M.V.Bəndalıyeva, H.L.Rəfiyeva

Azərbaycanın  iki regionundan götürülmüş xam neftin içməli və dəniz suyunda  müxtəlif  təbii mənşəli yağlarla absorbsiyası tədqiq edilmiş və məlum olmuşdur ki, proses heksan və ya heptan mühitində aparıldıqda neftin toplanması daha effekttiv olur. Müxtəlif təbii mənşəli yağlarla vizual müşahidə əsasında aşkar olunmuşdur ki, istər dəniz suyu, istərsə də içməli su üzərində neftin toplanması soya və gənəgərçək yağları ilə digər yağlarla mü­qayisədə daha yaxşı baş verir

Açar sözlər : neft, bitki yağı, sorbent, sorbsiya, heksan, heptan
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı