ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENİLASETİLENİN SELLEKTİV HİDROGENLƏŞMƏSİ ÜÇÜN METAL İŞTİRAK ETMƏYƏN HETEROGEN KATALİZATOR
Vaqif M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, H.Q.Nurullayev, Vüsal M.Əhmədov

 

Müxtəlif doymamış karbohidrogenlərin hidrogenləşməsi kimya sənayesində geniş istifadə olunnan ən mühüm proseslərdən biridir. Biz ilk dəfə olaraq göstərmişik ki, polimer karbon nitridlər  metal iştirakı olmadan, mülayim şəraitdə phenilacetyleni selektiv hidrogenləşdirmək üçün heterogen katalizator kimi istifadə edilə bilər.

 

Açar sözlər : nano-quruluşlu polimer karbon nitridlər, metalı olmayan heterogen katalizator, fenilasetilen, hidrogenləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı