ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENİLASETİLENİN SELLEKTİV HİDROGENLƏŞMƏSİ ÜÇÜN METAL İŞTİRAK ETMƏYƏN HETEROGEN KATALİZATOR
Vaqif M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, H.Q.Nurullayev, Vüsal M.Əhmədov

 

Müxtəlif doymamış karbohidrogenlərin hidrogenləşməsi kimya sənayesində geniş istifadə olunnan ən mühüm proseslərdən biridir. Biz ilk dəfə olaraq göstərmişik ki, polimer karbon nitridlər  metal iştirakı olmadan, mülayim şəraitdə phenilacetyleni selektiv hidrogenləşdirmək üçün heterogen katalizator kimi istifadə edilə bilər.

 

Açar sözlər : nano-quruluşlu polimer karbon nitridlər, metalı olmayan heterogen katalizator, fenilasetilen, hidrogenləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı