ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XIRDALANMIŞ GİL HİSSƏCİKLƏRİ VƏ TOZVARI GİLDƏN ALINMIŞ DƏNƏCİKLƏRLƏ DƏNƏVƏRLƏŞMƏ VƏ SUYUN TƏMİZLƏNMƏSİ PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİ
F.M.Sadıqov, Q.M.Səmədzadə, Ş.C.Cahandarov, O.F.Bayramov, N.S.Sadıqova

 

Parça gilin xırdalanmış hissəcikləri  və tozvari gilin dənəvərləşdirilməsindən alınan dənəciklərlə suyun tə­mizlənməsi tədqiq olunmuşdur. Suyun süzülməsi üçün dənəvərlərin bişirilməsinin və dənəvər­ləş­di­ril­məsinin optimal şəraitləri müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : filtrləmə, suyun şəffaflandırılması, silindrik dənəvərləşdirici, xırdalanma, tozun dənə­vər­ləşdirilməsi, dənəciklərin bişirilməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı