ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XIRDALANMIŞ GİL HİSSƏCİKLƏRİ VƏ TOZVARI GİLDƏN ALINMIŞ DƏNƏCİKLƏRLƏ DƏNƏVƏRLƏŞMƏ VƏ SUYUN TƏMİZLƏNMƏSİ PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİ
F.M.Sadıqov, Q.M.Səmədzadə, Ş.C.Cahandarov, O.F.Bayramov, N.S.Sadıqova

 

Parça gilin xırdalanmış hissəcikləri  və tozvari gilin dənəvərləşdirilməsindən alınan dənəciklərlə suyun tə­mizlənməsi tədqiq olunmuşdur. Suyun süzülməsi üçün dənəvərlərin bişirilməsinin və dənəvər­ləş­di­ril­məsinin optimal şəraitləri müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : filtrləmə, suyun şəffaflandırılması, silindrik dənəvərləşdirici, xırdalanma, tozun dənə­vər­ləşdirilməsi, dənəciklərin bişirilməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı