ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XARİCİ AKTİV AMİLLƏRİN BAZA POLİETİLENİN VƏ ONUN AŞQARLARLA DOLDURULMUŞ KOMPOZİSİYALARININ STRUKTUR VƏ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
А.S.Cəfərov, М.D.Nəsibova, N.M.Əliyeva, G.S.İsrafilova

Orta təzyiqli polietilenin odadavamlı, sıxılma və əyilməyə davamlı radiasiya ilə modifikasiya olunmuş  baza və doldurulmuş kompozisiyalarının alınma üsulu işlənib hazırlanmışdır. Yüksək temperaturda bişirmə yolu ilə şüalanmış yüksək sıxlıqlı polietilenin stabilləşməsinin optimal şərtləri işlənib hazırlanmışdır. Orta təzyiqli polietilenin quruluşuna və istismar xassələrinə yüksək tezlikli şüaların gücünün təsiri öyrənilmişdir. Orta təzyiqli polietilenin baza və modifikasiya olunmuş markaları yüksək elektromaqnit şüalarının təsiri altında belə yüksək istismar xassələrini qoruyub saxlayır və radioelektron aparatlar və radiotexniki təyinatlı konstruksiyalar üçün perspektiv dielektriklərdir

Açar sözlər : orta təzyiqli polietilen, yüksək təzyiqli polietilen, gel-fraksiya, radiasiya ilə modifikasiya, yüksək temperaturlu bişirilmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı