ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(Bi2Sb5Se3Te6J3 ) N-TİP BƏRK MƏHLULUNUN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNƏ TB ELEMENTİNİN TƏSİRİ
F.İ.İsmayılov, İ.İ.Əliyev, S.İ.Tağıyev

MQA, eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) vasitəsilə (Bi2Sb5Se3Te6J3) n-tip bərk məhlulunun fiziki-kimyəvi xassələrinə Tb elementinin təsiri öyrənilmiş və onun mikrodiaqrmı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 
(Bi2Sb5Se3Te6J3)1-х(Tb)x sistemində (Bi2Sb5Se3Te6J3) əsasında 5 mol % Tb həll olur. Sistemdə əmələ gələn evtektikanın tərkibi 15 at % Tb, əriməsi isə 5000C-dir.

 

Açar sözlər : mikrobərklik, termoelektrik, bərk məhlul, evtektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı