ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(Bi2Sb5Se3Te6J3 ) N-TİP BƏRK MƏHLULUNUN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNƏ TB ELEMENTİNİN TƏSİRİ
F.İ.İsmayılov, İ.İ.Əliyev, S.İ.Tağıyev

MQA, eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) vasitəsilə (Bi2Sb5Se3Te6J3) n-tip bərk məhlulunun fiziki-kimyəvi xassələrinə Tb elementinin təsiri öyrənilmiş və onun mikrodiaqrmı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 
(Bi2Sb5Se3Te6J3)1-х(Tb)x sistemində (Bi2Sb5Se3Te6J3) əsasında 5 mol % Tb həll olur. Sistemdə əmələ gələn evtektikanın tərkibi 15 at % Tb, əriməsi isə 5000C-dir.

 

Açar sözlər : mikrobərklik, termoelektrik, bərk məhlul, evtektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı