ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YANACAQLARIN ANTİMİKROB XASSƏLƏRİNİ YAXŞILAŞDIRAN ALKİLFENOLLARIN AMİNOMETİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
M.M.Mövsümzadə, N.R.Sultanova, L.R.Mahmudova, X.Ə.İmanova, G.S.Kazımova

 

Alkilfenolların formaldehid və N-metiletilanilinlə reaksiyası nəticəsində alkilfenolların aminometil törə­mələri sintez olunmuşdur. Neft məhsullarını zədələyən mikroorqanizmlərin fizioloji qrupuna qarşı an­timikrob xassələri tədqiq edilmişdir. Sintez olunmuş maddələr tətbiq üçün tövsiyə olunmuşdur.

 

Açar sözlər : alkilfenolların aminometil törəmələri, antimikrob xassələri, formaldehid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı