ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PLATİN ELEKTRODUNDA FLÜORBORAT ELEKTROLİTLƏRİNDƏN QURĞUŞUNUN ELEKTROKİMYƏVİ REDUKSİYASI
A.Ş.Əliyev, Mahmoud Elrouby, A.M.Əliyev, M.T.Abbasov, H.M.Tahirli

 

Bu işdə platin elektrodunda flüorborat elektrolitlərindən qurğuşunun elektrokimyəvi reduksiya prosesi tədqiq edilmişdir. Tsiklik voltampermetrik metodla qurğuşun ionlarının müəyyən edilmiş şəraitdə elktrokimyəvi reduksiyası öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, qürğuşun ionlarının reduksiya prosesinin sürəti elektrolitin  temperaturundan  və potensialın dəyişmə sürətindən asılıdır.

 

Açar sözlər : elektrokimyəvi reduksiya, qurğuşun ionları, tetraflüorborat turşusu, platin elektrod
Məqaləyə baxın