ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Y2O2S–Eu2O2S–Ga2S3 KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ Y2O2S KRİSTALLAŞMA SƏTHİNİN 3D MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
A.N.Məmmədov, İ.B.Bəxtiyarlı, V.S.Məmmədov, İ.F.İbadova

 

Y2O2S–Eu2O2S–Ga2S3 kvaziüçlü sistemində Y2O2S kristallaşma səthinin 1200–2400 К temperatur inter­valında hesablanması və modelləşdirilməsi üçün tənlik alınmışdır. Tənlik Y2O2S–Ga2S3, Y2O2S–Eu2O2S  sistemlərində Y2O2S likvidus əyrilərinin  analitik ifadələrindən və üçlü sistemdə komponentlərin qarşılıqlı təsirini nəzərə almaq üçün məhdud DTA ölçmələrinə əsaslanan funksiyadan ibarətdir. Bu tənliklə Y2O2S  kristallaşma  səthi  likvidus temperaturunun tərkibdən asılılığı şəklində modelləşdirilmişdir.

 

Açar sözlər : ristallaşma səthi, kvazibinar və kvaziüçlü sistemlər, likvidus, 3D modelləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı