ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROGEN PEROKSİDİN CÜZİ QATILIQLARINI TƏYİN ETMƏK ÜÇÜN BİOMİMETİK KATALAZ SENSOR
N.N.Məlikova, T.H.Vəliyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

 

Uzun müddət ərzində öz aktivliyini itirməyən biomimetic elektrod hazırlanmışdır. Elektrodun köməyi ilə H2O2-in sulu məhlullarda aşağı qatılıqları müəyyən edilmiş və tədqiq olunan məhlulların pH-ın dəyışməsi göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : biomimetik sensor, elektrod, katalaz aktivliyi
Məqaləyə baxın