ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METROPOLİTENDƏ METAL BOLTLARIN AZMIŞ CƏRƏYANLARLA KORROZIYASI VƏ ONUN ÖRTÜKLƏ MÜHAFİZƏSİ
İ.F.Məmmədyarova, D.H.Səlimxanova, T.M.Əsədov, D.A.Baxışova

 

Şpallara bərkidən boltların azmış cərəyanların təsirindən törətdiyi korroziyanın əleyhinə örtük tətbiq edilib. Örtüyün tərkibinə neftayırma zavodundan karbohidrogenlərdən (qudron və ya bitum) və mineral doldurucu istifadə olunur. Aşkar olunmuşdur ki, tərkib olunan örtük suitələyicidir, elektrik cərəyanın qoruyucusu kimi adgeziyaya malikdir. Boltlar bakımetropolitendə hər 3–5 aydan bir dəyişilirdisə izolyasiya örtüklərin istifadəsi nəticəsində boltların dəyişmə müddəti 12–18 aya kimi uzadılmışdır.

 

Açar sözlər : korroziya, azmış cərəyanlar, bolt, örtük, kimyəvi tərkib
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı