ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-BROM-o-KSİLOLUN OKSİDLƏŞDİRİCİ AMMONOLİZİNİN KİNETİK MODELİ
Q.Ə.Bağırzadə, D.B.Tağıyev, V.Y.Şeynin, Z.Y.Məhərrəmova

4-Brom-o-ksilolun və aralıq məhsulun – 4-broml-o-tolunitrilin oksidləşdirici ammonolizlərinin V–Sb–Bi–Zr/g-Al2O3-oksid katalizatoru üzərində kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. 4-Brom-o-ksilolun oksidləşdirici ammonoliz reaksiya məhsullarının əmələ gəlmə və sərf olunma sürətlərini müəyyənləşdirən kinetik model tərtib edilmişdir. Bu modelin sabitləri hesablanmışdır

Açar sözlər : kinetik model, 4-brom-o-ksilol, 4-brom-o-tolunitril, oksidləşdirici ammonoliz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı