ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜALİCƏVİ NAFTALAN NEFTİ FRAKSİYALARININ FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ
G.Ə.Nəcəfova

 

Ayrı-ayrı vaxtlarda götürülmüş neft nümunələrinin tərkiblərinin kəskin dəyişməsi ılə əlaqədar qaynama başlanğıcı və aromatik karbohidrogenlərin miqdarının əsaslı dərəcədə fərqlənməsi müəyyən edilmişdir.  Buna səbəb ayrı-ayrı quyu neftlərinin  tərkibinin fərqli olması və hansı quyunun işləməsindən asılı olaraq, ümumi tutumda neftin tərkibinin dəyişməsidir. Müəyyən edilmişdir ki, 5 dərəcəlik fraksiyalardan 305–310, 420–425, 430–435, 435–440 və  440–4450С-də qaynayan fraksiyaların çıxımı daha çoxdur. Müalicəvi Naftalan neftinin qaynama başlanğıcı 365–5500C  arasında olan dar fraksiyalarının donma temperaturlarının mənfi 500C-dən aşağı olması həmin fraksiyalarda olan çoxhalqalı naften karbo­hid­rogenlərinin olması ilə əlaqədardır.

 

Açar sözlər : müalicəvi Naftalan nefti, fraksiyalar, naften karbohidrogenləri , distillə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı