ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–La2Te3 SİSTEMİNİN TƏDQİQİ VƏ ALINAN FAZALARIN XASSƏLƏRİ
F.M.Sadıqov, Z.İ.İsmayılov, Y.K.Cəfərova, S.H.Məmmədova

 

Differensial termiki, rengenfaza, mikroqurluş analiz həmçinin mikrobərkliyin və sıxlığın ölçulməsi metodları ilə  Sb2Te3–La2Te3 sistemi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Sb2Te3–La2Te3 kəsiyi La–Sb–Te üçlu sisteminin kvazibinar kəsiyidir. Sistemdə əmələ gələn La–Sb–Te3 birləşməsi heksaqonal qəfəs tipində kristallaşır və qəfəs parametrləri: a=4.24, c=30.64 Å (c/a=7.21). Otaq temperaturunda Sb2Te3 tərəfindən həllolma 6 mol % təşkil edir. Birləşməsinin elektrofiziki xassələri tədqiq olunub.

 

Açar sözlər : mikrobərklik, kristallaşma, həllolma, kvazibinar, sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı