ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–La2Te3 SİSTEMİNİN TƏDQİQİ VƏ ALINAN FAZALARIN XASSƏLƏRİ
F.M.Sadıqov, Z.İ.İsmayılov, Y.K.Cəfərova, S.H.Məmmədova

 

Differensial termiki, rengenfaza, mikroqurluş analiz həmçinin mikrobərkliyin və sıxlığın ölçulməsi metodları ilə  Sb2Te3–La2Te3 sistemi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Sb2Te3–La2Te3 kəsiyi La–Sb–Te üçlu sisteminin kvazibinar kəsiyidir. Sistemdə əmələ gələn La–Sb–Te3 birləşməsi heksaqonal qəfəs tipində kristallaşır və qəfəs parametrləri: a=4.24, c=30.64 Å (c/a=7.21). Otaq temperaturunda Sb2Te3 tərəfindən həllolma 6 mol % təşkil edir. Birləşməsinin elektrofiziki xassələri tədqiq olunub.

 

Açar sözlər : mikrobərklik, kristallaşma, həllolma, kvazibinar, sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı