ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-ALKİLAMİNLƏRİN QEYRİ-ÜZVİ KOMPLEKSLƏRİNİN SULFATREDUKSİYAEDİCİ BAKTERİYALARIN HƏYAT FƏALİYYƏTİNƏ VƏ POLADIN KARBON QAZI KORROZİYASININ SÜRƏTİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
A.R.Əzizbəyli, V.M.Abbasov, D.B.Ağamalıyeva, T.Ü.Əhmədov, S.A.Məmmədova

 

Məqalədə çoxfunksiyalı inhibitorların yaradılması məqsədi ilə müxtəlif poliaminlərlə alkil­ha­lo­ge­nid­lə­rin komplekslərinin sintezi göstərilmişdir. Alınmış komplekslərin fiziki-kimyəvi xassələri öyrə­nil­miş­dir, sulfatreduksiyaedici bakteriyaların həyat fəaliyyətinə təsir effekti tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : inhibitor, komplekslər, alkilaminlər, CO2 korroziyası, sulfatreduksiyaedici bakteriyalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı