ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-ALKİLAMİNLƏRİN QEYRİ-ÜZVİ KOMPLEKSLƏRİNİN SULFATREDUKSİYAEDİCİ BAKTERİYALARIN HƏYAT FƏALİYYƏTİNƏ VƏ POLADIN KARBON QAZI KORROZİYASININ SÜRƏTİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
A.R.Əzizbəyli, V.M.Abbasov, D.B.Ağamalıyeva, T.Ü.Əhmədov, S.A.Məmmədova

 

Məqalədə çoxfunksiyalı inhibitorların yaradılması məqsədi ilə müxtəlif poliaminlərlə alkil­ha­lo­ge­nid­lə­rin komplekslərinin sintezi göstərilmişdir. Alınmış komplekslərin fiziki-kimyəvi xassələri öyrə­nil­miş­dir, sulfatreduksiyaedici bakteriyaların həyat fəaliyyətinə təsir effekti tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : inhibitor, komplekslər, alkilaminlər, CO2 korroziyası, sulfatreduksiyaedici bakteriyalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı