ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-ALKİLAMİNLƏRİN QEYRİ-ÜZVİ KOMPLEKSLƏRİNİN SULFATREDUKSİYAEDİCİ BAKTERİYALARIN HƏYAT FƏALİYYƏTİNƏ VƏ POLADIN KARBON QAZI KORROZİYASININ SÜRƏTİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
A.R.Əzizbəyli, V.M.Abbasov, D.B.Ağamalıyeva, T.Ü.Əhmədov, S.A.Məmmədova

 

Məqalədə çoxfunksiyalı inhibitorların yaradılması məqsədi ilə müxtəlif poliaminlərlə alkil­ha­lo­ge­nid­lə­rin komplekslərinin sintezi göstərilmişdir. Alınmış komplekslərin fiziki-kimyəvi xassələri öyrə­nil­miş­dir, sulfatreduksiyaedici bakteriyaların həyat fəaliyyətinə təsir effekti tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : inhibitor, komplekslər, alkilaminlər, CO2 korroziyası, sulfatreduksiyaedici bakteriyalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı