ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuInSe2–MnSe–In2Se3 KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNİN QEYRİ-KVAZİBİNAR KƏSİKLƏRİ
R.C.Mirzəyeva

 

DTA, RFA, MQA metodları vasitəsilə CuInSe2–MnSe–In2Se3 kvaziüçlü sisteminin [0.5CuInSe2·0.5In2Se3]–MnIn2Se4, [0.5CuInSe2·0.5MnSe]–MnIn2Se4 və [0.5CuInSe2·0.5In2Se3]–[0.5CuInSe2·0.5MnSe] qeyri-kvazibinar  kəsikləri  tədqiq edilmiş, onların faza diaqramları qu­­rulmuşdur. Kəsiklər üzrə əldə edilən məlumatlar CuInSe2–MnSe–In2Se3 sisteminin izo­termik kəsiyinin qurul­ma­sında, tabeli üçbucaq­larda üçlü evtektik nöqtələrin, monovariant əyrilərin yerləşmə isti­qa­mə­tinin və sub­so­lidusda faza­ların kristallaşma sərhədlə­rinin təyin edilməsində istifadə edilmişdir.

 

Açar sözlər : üçlü evtektika, subsolidus, izotermik kəsik, monovariant əyrilər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı