ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-ALLİLFENOLUN SİMMETRİK C2-C4-DİBROMALKANLARLA KONDENSLƏŞMƏSİNDƏN ALINAN MƏHSULLARIN AZOTSAXLAYAN TÖRƏMƏLƏRİNİN NEFTÇIXARMADA SULFATREDUKSİYAEDİCI BAKTERİYALARIN İNKİŞAFININ QARŞISINI ALAN REAGENTLƏR KİMİ TƏDQİQİ
M.R.Bayramov, M.A.Ağayeva, M.M.Qurbanov, G.M.Mehdiyeva, S.Q.Əliyeva

SRB-yə qarşı bakterisid xassə daşıyan azotsaxlayan birləşmələr sintez edilmişdir. Nəticədə ən yцksək göstəricilər 1-(2-allilfenoksi)butil-N-пiri­dinium bromid və 1-(6-morfolinometil-2-allilfenoksi)­butil-N-пiridinium bromiddə aşkar olunmuşdur. Bu birləş­mə­lərin 100 mq/l qatılığında SRB-nin tam məhv edilməsinə nail olunur.

 

Açar sözlər : 2-allilfenol, aminlər, sulfatreduksiyaedici bakteriyalar, kondensasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı