ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQO p-KSİLOLSULFAMİDİN FOTOELEKTROKİMYƏVİ SİNTEZİ VƏ MOLEKUL-KÜTLƏ PAYLANMASI
E.M.Quliyev, N.R.Bektaşi, T.A.Aslanov, M.N.Rəşidova

 

Sulfat turşusunun sulu məhlulunda elektroliz metodu ilə p-ksilosulfamidin fotoelektrokimyəvi oksidləşmə polikondensasiya reaksiyası tədqiq olunmuşdur. Eksklyuzion-xromatoqrafik analizlərin nəticələri göstərmişdir ki, elektrokimyəvi metodla müqayisədə oliqomerləşməni yumşaq şəraitlərdə, yüksək çıxımla oliqomerləri almaq və molekul-kütlə paylanmasının parametrlərini idarə etmək mümkündür.

 

Açar sözlər : fotoelektrokimya, oksidləşmə polikondensasiya, işıqlanma dərəcəsi, eksklyuzion maye xro­matoqrafiyası, molekul-kütlə paylanması, oliqo-p-ksilolsulfamid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı