ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF AĞIR METAL İONLARI İLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SULARIN YENİ, ÇOXMƏRKƏZLİ ÜZVİ LİQANDLARDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ EKSTRAKSİYA YOLU İLƏ TƏMİZLƏNMƏSİ
F.İ.Şəkiliyev, A.İ.Rüstəmova, Həmid Piri, G.Z.Süleymanov, A.M.Əliyev

Müxtəlif ağır (Fe3+, Cr3+, Mn4+, Co3+, Cu2+, Hg2+, Pb2+) metal ionlarının yeni 1,4-benzol­əvəzli üç və dörd koordinasiya mərkəzli reagentlərlə selektiv ayrılması imkanlarının təd­qi­qinə baxılmışdır. İşdə həmçinin ekstraksiya zamanı əmələ gəlmiş komplekslərin da­vamlılıq sabitləri, ekstragentlərin məhlulda paylanma əmsalları və struktur quruluşunun onun ekstraksiya effektliliyinə təsiri də şərh edilir

Açar sözlər : 1,4-feniləvəzli allil, etilen oksid, amin, asetilen qruplu törəmələr, ağır metal ionları, maye faza ekstraksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı