ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF AĞIR METAL İONLARI İLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SULARIN YENİ, ÇOXMƏRKƏZLİ ÜZVİ LİQANDLARDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ EKSTRAKSİYA YOLU İLƏ TƏMİZLƏNMƏSİ
F.İ.Şəkiliyev, A.İ.Rüstəmova, Həmid Piri, G.Z.Süleymanov, A.M.Əliyev

Müxtəlif ağır (Fe3+, Cr3+, Mn4+, Co3+, Cu2+, Hg2+, Pb2+) metal ionlarının yeni 1,4-benzol­əvəzli üç və dörd koordinasiya mərkəzli reagentlərlə selektiv ayrılması imkanlarının təd­qi­qinə baxılmışdır. İşdə həmçinin ekstraksiya zamanı əmələ gəlmiş komplekslərin da­vamlılıq sabitləri, ekstragentlərin məhlulda paylanma əmsalları və struktur quruluşunun onun ekstraksiya effektliliyinə təsiri də şərh edilir

Açar sözlər : 1,4-feniləvəzli allil, etilen oksid, amin, asetilen qruplu törəmələr, ağır metal ionları, maye faza ekstraksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı