ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SÜRTKÜ YAGLARINA ÇOXFUNKSİYALI YÜKSƏK QƏLƏVİLİ AŞQARIN ALINMASI
Ə.N.Ağayev, S.M.Vəliyeva, İ.C.Güləliyev, N.N.Zeynalova, S.Ə.Həsənova

 

Sulfometilləşmiş texniki alkilsalisil turşusu əsasında turş qudron alınmadan yüksək qələvili aşqarın az tullantılı alınma prosesi işlənib hazırlanmışdır. İşlənib hazırlanmış salisilat – sulfonat aşqarının yüksək effektliliyə  malik olması ondan  muasir mühərriklərdə işlədilən yaglar üçün aşqar paketlarinin hazirlanmasında çoxfunksiyalı aşqar kimi istifadə etməyə imkan verir.

 

Açar sözlər : aşqarlar, sürtkü yagları, sulfonatlar, alkilsalisilat turşusu, yüksək qələvilik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı