ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLEN-PROPİLEN SOPOLİMERLƏRİNİN XLORLAŞDIRILMIŞ VƏ SULFOXLORLAŞDIRILMIŞ ATAKTİK POLİPROPİLENLƏ MODİFİKASİYASI
D.S.Məmməd-Həsənzadə

 

Daha yüksək istiliyə və kimyəvi davamlılığa malik kompozisiyaların alınması üçün SKEP-50 və SKEPT-60 sopolimerləri xlorlaşdırılmış və sulfoxlorlaşdırılmış ataktik polipropilenlə – XAPP, SXAPP-la laboratoriya rezinqarışdırıcısında hazırlanmışdır. Göstərilmişdir ki, 1500C-də 30 və 40 dəq müddətində vulkanlaşdırılmış qarışıqlarda yüksək fiziki-mexaniki göstəricilər əldə edilir. Modifikasiya nəticəsində SKEP-50 və SKEPT-60-ın əsas fiziki-mexaniki göstəriciləri ilə yanaşı dartılmada davamlılıq, istiliyə və həlledicilərə müqavimət və adgeziya davamlılığı göstəriciləri də yaxşılaşırlar.  

 

Açar sözlər : modifikasiya, xlorlaşdırılmış, sulfoxlorlaşdırılmış ataktik polipropilen, qarı­şıq­lar, sopolimerlər, davamlılıq, kimyəvi əlaqələnmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı