ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–EuSb2 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMI
T.F.Maqsudova, D.S.Əjdərova, Ö.M.Əliyev

 

DTA, RFA, MCA, mikrobərkliyin və sıxlığın ölçülməsi üsulları ilə Eu–Sb­–Те sisteminin kvazibinar kəsiyi olan Sb2Te3–EuSb2 sistemi öyrənilmiş, hal diaqramı qurulmuş, bərk məhlul sahələri təyin olunmuşdur.

 

Açar sözlər : evtektika, elektrik keçiriliyi, faza diaqramı, kvazibinar kəsik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı