ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(BUTİLSULFANİL)HEKSANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
E.H.Məmmədbəyli, İ.A.Cəfərov, O.K.İskəndərova, M.A.Mirzəyeva, S.Z.Abdullayeva

 

1-(Butilsulfanil)heksan-2-ol, ikili aminlər və formaldehidin kondensasiyası əsasında 1-(butilsulfanil)­heksanın aminometoksi törəmələri sintez edilmişdir. Alınmış birləşmələrin quruluşu element analizi, İQ və NMR 1H spektroskopik üsullarla təsdiq edilmişdir. Bu maddələr sürtkü yağlarında antimikrob aşqar kimi sınaqdan keçirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, onlar mikroorqanizmlərin inkişafını dayandırır.

 

Açar sözlər : azot və kükürd tərkibli birləşmələr, Mannix reaksiyası, bioloji aktiv maddələr, 1-(bu­tilsulfanil)heksanın aminometoksi törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı