ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
C7–C10 SIRASI ALİFATİK SPİRTLƏRLƏ TSİKLOPENTADİENİN ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ
A.H.Həsənov, A.H.Əzizov, A.M.Məmmədova, N.S.Hüseynov, İ.H.Əyyubov

 C7–C10 SIRASI ALİFATİK SPİRTLƏRLƏ TSİKLOPENTADİENİN ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ

A.H.Həsənov, A.H.Əzizov, A.M.Məmmədova, N.S.Hüseynov, İ.H.Əyyubov

C7–C10 sırası alifatik spirtlərlə dialkiltsiklopentadienlərin alkilləşmə reaksiyası həyata keçirilmiş, müxtəlif parametrlərin məhsulun çıxımına təsiri öyrənilmişdir. Sintez olunmuş birləşmələrin quruluşu NMR 1H və İQ spektrockopiya ilə təsdiq olunmuşdur.

 

Açar sözlər : lkilləşmə, tsiklopentadien, sintetik yağlar, di- və polialkiltsiklopentadienlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı