ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜSTƏVİ İKİQAT MAQNİT–METAL SİSTEMİNDƏ PARALEL-POLYARİZƏ OLUNMUŞ ELEKTROMAQNİT DALĞALARININ ƏKS OLUNMASI
S.R.Qasimova

 

Yaxşı keçirici olan metal altlığa çəkilmiş müstəvi  uduсu maqnetika, bucaq altında düşən paralel-polyarizə olunmuş elektromaqnit dalğalarının əks olunmadan udulma şərtləri tapılmışdır. Onların örtük materialının maqnit xassələrindən, qatın qalınlığından və dalğanın düşmə bucağından asılılığı öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : udulma, elektromaqnit dalğası, dalğanın düşmə bucağı.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı