ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜSTƏVİ İKİQAT MAQNİT–METAL SİSTEMİNDƏ PARALEL-POLYARİZƏ OLUNMUŞ ELEKTROMAQNİT DALĞALARININ ƏKS OLUNMASI
S.R.Qasimova

 

Yaxşı keçirici olan metal altlığa çəkilmiş müstəvi  uduсu maqnetika, bucaq altında düşən paralel-polyarizə olunmuş elektromaqnit dalğalarının əks olunmadan udulma şərtləri tapılmışdır. Onların örtük materialının maqnit xassələrindən, qatın qalınlığından və dalğanın düşmə bucağından asılılığı öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : udulma, elektromaqnit dalğası, dalğanın düşmə bucağı.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı