ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Pr2S3–Bi2S3–Pr2O3 ÜÇLÜ SİSTEMİNİN (Bi2S3)0.825(Pr2S3)0.175–(Bi2S3)0.85(Pr2O3)0.15 VƏ (Pr2S3)0.80(Pr2O3)0.20–Bi2S3 POLİTERMİK KƏSİKLƏRİNİN TƏDQİQİ
F.M.Məmmədov, A.V.Neymətova, İ.B.Bəxtiyarlı

 

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları ilə Pr2S3–Bi2S3–Pr2O3 üçlü sisteminin (Bi2S3)0.825(Pr2S3)0.175–(Bi2S3)0.85(Pr2O3)0.15 və (Pr2S3)0.80(Pr2O3)0.20–Bi2S3 politermik kəsik­lə­ri tədqiq olunmuş, onların faza diaqramları qurulmuş, ilkin kristallaşma sahələri, nonvariant və monovariant  tarazlıqların koordinatları müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : faza diaqramı, evtektika, likvidus, lüminofor, oksisulfid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı