ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(BUTİLSULFANİL)OKTANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, O.K.İsgəndərova, M.A.Mirzəyeva, S.Z.Abdullayeva

 

1-(Butilsulfanil)oktan-2-ol, ikili aminlər və formaldehidin üçkomponentli Mannix reaksiyası əsasında 1-(butilsulfanil)oktanın aminometoksi törəmələri sintez edilmişdir. Alınmış birləşmələrin quruluşu element analizi, İQ və NMR 1H spektroskopik üsullarla təsdiq edilmişdir. Bu maddələr sürtkü yağlarında antimikrob aşqar kimi sınaqdan keçirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, onlar mikroorqanizmlərin inkişafını dayandırır.

 

Açar sözlər : Mannix reaksiyası, 1-(butilsulfanil)oktan, aminometoksi törəmələr, korroziya əleyhinə maddələr, antimikrob, bioloji aktiv maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı