ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(BUTİLSULFANİL)OKTANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, O.K.İsgəndərova, M.A.Mirzəyeva, S.Z.Abdullayeva

 

1-(Butilsulfanil)oktan-2-ol, ikili aminlər və formaldehidin üçkomponentli Mannix reaksiyası əsasında 1-(butilsulfanil)oktanın aminometoksi törəmələri sintez edilmişdir. Alınmış birləşmələrin quruluşu element analizi, İQ və NMR 1H spektroskopik üsullarla təsdiq edilmişdir. Bu maddələr sürtkü yağlarında antimikrob aşqar kimi sınaqdan keçirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, onlar mikroorqanizmlərin inkişafını dayandırır.

 

Açar sözlər : Mannix reaksiyası, 1-(butilsulfanil)oktan, aminometoksi törəmələr, korroziya əleyhinə maddələr, antimikrob, bioloji aktiv maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı