ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SULFAMİDLƏRİN METİLLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ VƏ ALINMIŞ BİRLƏŞMƏLƏRİN HETEROSİKLASİYASI
S.Ə.Məmmədov, V.M.Fərzəliyev, N.P.Ladoxina, L.S.İsayeva, Z.N.Novruzova

 

Arilsulfamidlərin, paraform və tərkibində aktiv hidrogen olan birləşmələrlə, katalizator  kimi qələvi  iştirakı ilə üçkomponentli kondensasiya reaksiyası öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 0.1 mol qələvi iştirakında kondensasiya məhsulunun çıxımı 86.4%-ə çatır.  Alınmış birləşmələr 1,3 dipolyar  birləşmələr olub, polyarofillərin heterosiklasiyası  reaksiyalarında istifadə olunur. Bu yolla funksional qarışıqlı pirrol törəməli sulfamidlər sintez olunmuşdur. Bəzi sintez olunmuş birləşmələrin sürtkülərə aşqar kimi təsiri öyrənilmişdir. Onların arasında yüksək effektli aşqarlar tapılmışdır.Həmçinin müəyyən olunmuşdir ki, pirrol törəməli sulfamidlər  başqalarından daha effektlidir

 

Açar sözlər : arilsulfamidlər, dipolyarofillər, üç komponentli kondensasiya, paraform, asetilaseton, triboloji xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı