ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOÖLÇÜLÜ PALLADİUM POLYAMİD MATRİS ÜZƏRİNDƏ Hissə 2. Nanoölçülü palladium hissəcikli poliamid kompozitlərin fiziki-kimyəvi tədqiqi
İ.D.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Salahova, V.M.Əhmədov

 

Kompleks fiziki-kimyəvi  tədqiqatlardan  alınan nəticələr, Pd(0)  nanohissəciklərlə kompozitin  sintezi  şəraitində  destruksiyaya  uğrayan  polikaprolaktam (PKL) arasındakı qarşılıqlı  təsiri  xarakterizə edir.  Nanokompozitin  quruluşu , morfolojı  xususiyyətləri  PKL   ilə  stabiləşən  metal  hissəciklərin  ölçüləri  və kompozit  tərkibində  onların  ölçülərə görə  paylanması  qiymətləndirilmişdir.

 

Açar sözlər : palladium, polycaprolactam, nanokompositlər, fiziki-kimyəvi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı