ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KALSİT TƏRKİBLİ SÜXURLARIN HİSSƏCİKLƏRİNİN ÖLCÜSÜNÜN VƏ FORMASININ HİDROFOBLAŞMAYA TƏSİRİNİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Y.X.Xəlilov, M.İ.Xəlilova, M.M.Əhmədov

 

Tədqiqat işində riyazi planlaşdırma üsulundan istifadə edilməklə yerli kalsit tərkibli süxurların hidrofoblaşmasının bir sıra texnoloji amillərdən asılılığı tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, kürə şəkilli və daha narın hissəciklərin hidrofoblaşması yastı və iri hissəciklərə nisbətən daha effektiv gedir.

 

Açar sözlər : kalsit, hidrofoblaşma, mərmər, əhəngdaşı, təbaşir, islanma, stearin turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı