ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLIAMID VƏ ABS-PLASTIK ƏSASINDA POLIMER QARIŞIQLARINDA DAVAMLILIQ XASSƏLƏRININ VƏ UYĞUNLUĞUNUN TƏDQIQI
Y.N.Qəhrəmanlı, E.N.Xəlilov, M.R.Paşayev, M.Y.Alıyev

 

Poliamid (PA) və ABS-plastik əsasında alınmış qarışıqların xassələrinə modifikator-kompatibilizatorun təsiri tədqiq edilmişdir. Kompatibilizator kimi calaq olunmuş sopolimer – malein anhidridin əsasında calaq zənciri olan akrilonitril-stirol sopolimeri istifadə olunmuşdur. Polimer kompozisiyasının davamlılıq xassələrinin dəyişməsinə kompatibilizatorun və PA:ABS-plastik nisbinin təsiri  tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : dağıdıcı gərginlik, modifikator, kompozision material, poliamid, qraftsopolimer
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı