ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YÜKSƏK MÖHKƏMLİKLİ BETONLARDA AUTOGEN ÇÖKMƏNİN AZALDILMASI ÜSULLARI
A.A.Quvalov

 

Yüksək möhkəmlikli betonlarda bərkiməsi zamanı daxili qulluğun vacibliyi göstərilmişdir. Мüəууən edilmişdir ki, mikrosilikanı müəууən qədər narın dispers əlavələrlə, xüsusilə seolitlə əvəz etdikdə autogen çöкmə nəticəsində yaranan deformasiya azalır, lakin betonun möhkəmlik göstəriciləri asagi düşmür. Belə texnologiya beton və dəmirbetondan az qüsurlu, etibarlı və uzunömürlü inşaat konstruksiyalarının alınmasını təmin edə bilir.

 

Açar sözlər : autogen çöктə, пəтliкli çöктə, yüksək möhkəmlikli beton, əlavələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı