ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOPROPAN KARBON TURŞUSUNUN 1-(р-VİNİLFENİL)-2-AMİDLƏRİNİN METİLMETAKRİLATLA SOPOLİMERLƏŞMƏSİ
K.Q.Quliyev, G.Z.Ponomaryova, Ə.T.Alıyev, A.Ə.Nağıyeva, Y.S.Abdullayeva

 

Tsiklopropan karbon turşusunun 1-(p-vinilfenil)2-amidlərinin metilmetakrilatla sopolimerləşməsi tədqiq olun­muşdur. Əvəzləyicilərin sopolimerləşmə reaksiyasında monomerlərin reaksiya qabiliyyətinə təsiri öyrənilmişdir. Sopo­limerləşmə sabitləri və Qe sxeminin parametrləri hesablanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, sintez edilmiş sopolimerlər işığahəssaslığa malikdirlər.

 

Açar sözlər : sopolimerləşmə, p-vinilfenil, tsiklopropan karbon turşusu, amidlər, metilmetakrilat
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı