ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TUNEL QURĞULARININ KORROZİYADAN MÜHAFİZƏSİ ÜÇÜN NAFTEN TURŞULARI ƏSASINDA KORROZİYAYA QARŞI VASİTƏLƏR
A.M.Kazımov, İ.F.Məmmədyarova, D.H.Səlimxanova, D.A.Baxışova

Bakı metropolitenin tunellərində rütubət (96%) və havanın burulğanlı hərəkəti şəraitində metal və dəmirbeton kostruksiyaların  korroziyadan müdafiəsi üçün naften turşuları əsasında örtüklər və pas çeviricilər işlənib hazırlanmış və tədqiq olunmuşdur

Açar sözlər : korroziya, polad, mühafizə, naften turşuları, örtük
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı