ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TUNEL QURĞULARININ KORROZİYADAN MÜHAFİZƏSİ ÜÇÜN NAFTEN TURŞULARI ƏSASINDA KORROZİYAYA QARŞI VASİTƏLƏR
A.M.Kazımov, İ.F.Məmmədyarova, D.H.Səlimxanova, D.A.Baxışova

Bakı metropolitenin tunellərində rütubət (96%) və havanın burulğanlı hərəkəti şəraitində metal və dəmirbeton kostruksiyaların  korroziyadan müdafiəsi üçün naften turşuları əsasında örtüklər və pas çeviricilər işlənib hazırlanmış və tədqiq olunmuşdur

Açar sözlər : korroziya, polad, mühafizə, naften turşuları, örtük
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- Sb2S3-Cu2Cr4Te7 SİSTEMİNİN ƏRİNTİLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİİ.İ. Əliyev, E.İ. Məmmədov, F.V.Yusubov, L.F. Masieva, X.M.Həşimov
- SAMARİUM(III)-ÜN 3-(2-HİDROKSİ-3-SULFO-5-(NİTROFENİLHİDRAZO)PENTAN-2.4-DİON İLƏ KOMPLEKS ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNİN SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRİN İŞTİRAKINDA TƏDQİQİS.E.Yarməmmədova, F.E.Hüseynov, E.C.Eyyubova, X.C.Nağıyev, F.M.ÇıraqovDavamı