ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TUNEL QURĞULARININ KORROZİYADAN MÜHAFİZƏSİ ÜÇÜN NAFTEN TURŞULARI ƏSASINDA KORROZİYAYA QARŞI VASİTƏLƏR
A.M.Kazımov, İ.F.Məmmədyarova, D.H.Səlimxanova, D.A.Baxışova

Bakı metropolitenin tunellərində rütubət (96%) və havanın burulğanlı hərəkəti şəraitində metal və dəmirbeton kostruksiyaların  korroziyadan müdafiəsi üçün naften turşuları əsasında örtüklər və pas çeviricilər işlənib hazırlanmış və tədqiq olunmuşdur

Açar sözlər : korroziya, polad, mühafizə, naften turşuları, örtük
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı