ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ASETİLFENİL(MET)AKRİLAT VƏ STİROL BİRGƏPOLİMERLƏRİNİN SİNTEZİ
O.B.Abdıyev, E.H.Məmmədbəyli

 

o-Asetilfenil(met)akrilatların stirolla radikal birgəpolimerləşmələri üsulu ilə yeni karboniltərkibli birgəpolimerlər alın­mış­dır. Aşkar edilmişdir ki, ilkin reaksiya qarışığında asetilfenil(met)akrilatların miqdarı artdıqca reaksiyaların sürəti də artır, o-ase­tilfenilakrilatın birgəpolimerləşmə sabiti o-asetilfenilmetakrilatın birgəpolimerləşmə sabitindən aşağı qiymətə malikdir

 

Açar sözlər : birgəpolimerləşmə, asetilfenil(met)akrilat, stirol, birgəpolimerləşmə sabitləri, NMR 1H spektri, İQ spektr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı