ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ASETİLFENİL(MET)AKRİLAT VƏ STİROL BİRGƏPOLİMERLƏRİNİN SİNTEZİ
O.B.Abdıyev, E.H.Məmmədbəyli

 

o-Asetilfenil(met)akrilatların stirolla radikal birgəpolimerləşmələri üsulu ilə yeni karboniltərkibli birgəpolimerlər alın­mış­dır. Aşkar edilmişdir ki, ilkin reaksiya qarışığında asetilfenil(met)akrilatların miqdarı artdıqca reaksiyaların sürəti də artır, o-ase­tilfenilakrilatın birgəpolimerləşmə sabiti o-asetilfenilmetakrilatın birgəpolimerləşmə sabitindən aşağı qiymətə malikdir

 

Açar sözlər : birgəpolimerləşmə, asetilfenil(met)akrilat, stirol, birgəpolimerləşmə sabitləri, NMR 1H spektri, İQ spektr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı